Sunday 4th October 2015
Call Us: +977-61-440457
  • Description about the college

    • water fallPokhara is not only a famous tourism destination but also an academic hub. It has many prestigious educational institutes students from different parts of Nepal have gathered to seek knowledge and learn technology. Scholars from different parts of Nepal as well as overseas are contributing to the academic endeavors of Pokhara. Paschimanchal Campus is one of the leading institutions of this area. It is an institution of national and international renown. More »
स्नातक तह (वि.ई) भर्नाको तेश्रो सूचीू प्रकाशित गरिएको वारे ।
इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानद्वारा मिति २०७२ भाद्र १५ देखि २८ गतसम्म लिइएको प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण भई यस पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा वि.ई (स्नातक) तहमा भर्ना हुने उद्देश्यले आवेदन गरेका आवेदकहरुको योग्यताक्रम र इ.अ.सं, केन्द्रीय भर्ना वोर्ड(२०७२ को निर्देशिका वमोजिम भर्नाका लागि दोश्रोे सूची प्रकाशित गरिएकोमा दोश्रो सूचीमा नाम प्रकाशित आवेदक मध्ये भर्ना नभइ रिक्त रहेका स्थानको लागि तेश्रो सूची प्रकाशित गरिएको  छ । त्रि.वि वाहेक अन्य वोर्डवाट प्रमाण पत्र तह तथा उच्च माध्यामिक तह, इन्जिनियरीङ डिप्लोमा वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी आएकाको नामावली प्रकाशित भइ त्रि.वि वाट मान्यता दिएको नपाइएमा वा कुनै आवेदकको लव्धाङ्क पत्र चारित्रिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्रहरु तथा अन्य विवरण रुजु गर्दा फरक परी भुलवश नाम प्रकाशित भई भर्ना भैसकेको भएतापनि त्यस किसिमका आवेदकहरुको भर्ना स्वतः रद्द हुने व्यहोरा समेत यसै सुचना द्वारा जानकारी गराइन्छ ।
  • तेश्रो सूची उपर दावि विरोध २०७२ आश्विन १६ गते दिनको ३ः०० भित्र ।
  • दावि विरोध पछि संशोधन गर्नु परेमा संशोधित  सूची  प्रकाशन २०७२ आश्विन १६ गते दिनको ५ः०० वजे ।
  • तेश्रो सूचीको भर्ना अवधि २०७२।०६।१७ गते कार्यालय समयभित्र ।

Click Here To Download Third Admission List

नोट 
१)पहिलो र दोश्रो सूचीमा नाम निस्किइ भर्ना भै सकेका र तेश्रो सूचीमा नियमितबाट नियमित, पूर्णशुल्कियबाट नियमित तथा पूर्णशुल्कियबाट पूर्णशुल्किय कार्यक्रमको माथिल्लो प्राथमिकतामा सरेकाहरुको भर्ना स्वत कायम हुनेछ ।
२)पहिलो र दोश्रो  सूचीमा नियमित कार्यक्रमममा नाम निस्किइ भर्ना भै सकेका र तेश्रो सूचीमा पूर्णशुल्किय कार्यक्रमको माथिल्लो प्राथमिकतामा सरेकाहरुले भर्नाको लागि बाँकी रकम बुझाइ भर्ना हुनु पर्नेछ । भर्ना हुन नआएमा यस अगाडीको भर्ना समेत स्वतः रद्व हुनेछ ।
३)तेश्रो सूचीपछि पनि स्थान खाली रहेमा पुनः आवेदन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७२ आश्विन १८ गते क्याम्पसको सूचना पाटिका साथै www.wrc.edu.np मा सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।
×